Diện tích: 300 m2.

Địa điểm: Cầu giấy.

Phong cách: Hiện đại.